0
 
0
ბავშვის ფსიქოლოგიის შესახებ
 
დაბადების მომენტიდან ბავშვი აქტიურად იკვლევს უშუალოდ მის გარშემო მყოფ სამყაროს,პირველ რიგში მის სიახლოვეში მოძრავ ან ცვალებად ობიექტებსპარალელურად მიმდინარეობსმისი სმენითი და ვიზუალური აღქმის კოორდინაციაანუ ამ ეტაპზე ბავშვისათვისდამახასიათებელია კვლევითი ქცევა.
    
ბავშვის განვითარების შემდგომი ეტაპის მახასიათებელია მისი მოტორული განვითარება.სხვა და სხვა ასაკის ბავშვთა მოძრაობითი ქცევის დაფიქსირებისა და ანალიზის საფუძველზეიელის (...) უნივერსიტეტის მკვლევარმა გეზელმა და მისმა კოლეგებმა დაადგინეს ბავშვისასაკის შესაბამისი მოტორული განვითარების კანონზომიერებებიამის გარდა მათ გამოიკვლიესბავშვის მეტყველებითი და ადაპტიური ქცევამისი ქცევა ჯგუფშიამ კვლევებს ძირითადადეყრდნობა ფსიქიკური განვითარების თანამედროვე სკალებიმათ შორის ბეილისსახელწოდებით ცნობილი სკალებირომლებიც იძლევიან საშუალებას შევაფასოთ ორი წლისასაკამდე ბავშვის მოტორულიმეტყველებითი და ადაპტიური განვითარება.
    
ემოციური განვითარებაერთ ერთი საინტერესო ჰიპოთეზის თანახმად ბავშვის განვითარებისსაწყის ხანას ახასიათებს შეზღუდული რაოდენობისეგრეთწოდებულისაბაზისოთანდაყოლილი ემოციებირომლებსაც იგი ავლენს თანდათანამ ემოციათა რიცხვსმიეკუთვნება შიშიუკმაყოფილებაგანრისხებასიხარულიგაკვირვება და რიგი სხვა. 
მათ იწვევენ სპეციფიკური სიტუაციები
ისინი ხასიათდებიან შესატყვისი (გამოსაცნობისპეციფიკური მიმიკური გამომეტყველებით
მათ თან ახლავთ ასევე შესატყვისი ქცევა
მაგალითადბავშვის მოძრაობაში ან ქმედებაში ჩარევა იწვევს მის გარისხვას და ამ ემოციას თანმოჰყვება შესატყვისი მიმიკა და ქცევარომელთა ამოცნობაც ადვილია ადრეული ასაკიდანვე.
    
სოციალური განვითარებაორი თვის ასაკიდან ბავშვი ღიმილით ასახავს იმასრომ იცნოდედა ან ახლობელი ადამიანებიხოლო ექვსი,შვიდი წლის ასაკში ის ღიმილით ასახავსმხოლოდ მისთვის კარგად ცნობილი ადამიანების დანახვასუცნობებს კი უკვე თავშეკავებულადხვდებაუცნობი ადამიანის გამოჩენა მის სიახლოვეში შესაძლებელია შიშიც კი გამოიწვიოსამსახის გამოვლენები ადასტურებენ სოციალურად მნიშვნელოვან უნარს - გამოიცნოს ”ახლობელიდა ”უცხო”. ბავშვთა შორის ურთიერთობების პროცესი ვითარდება შემდგომ ასაკებშითუ ერთწლამდე ასაკის ერთად მყოფი ორი ბავშვიროგორც წესიასაერთოდ არ აქცევს ყურადღებასერთმანეთსშემდეგ ასაკებში უკვე იწყებენ ურთიერთობასორი წლის ასაკის ბავშვის თამაშითავისი არსით არ წარმოადგენს ერთობლივ ქმედებას და თვითოეული მათგანი თამაშობსთავისთვის ცალკეშემდგომ ასაკებში თამაში ნელ-ნელა ხდება სოციალურად ორიენტირებული.მაგალითადსაბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვი მარტოხელა თამაშობს   მხოლოდ ნახევარ დროს,მეორე ნახევარს უთმობს სხვა ბავშვთან ურთიერთ ქმედებასანუ ამ ასაკში მათ უკვე უჩნდებათერთობლივი და ჯგუფური თამაშის სურვილიწინა სასკოლო ასაკში თამაშების სოციალურისტრუქტურა უფრო რთულდება და ამ თამაშებში წარმოჩნდება და მტკიცდება უკვეგამოკვეთილი სოციალური როლი.
      ყრმობა და წინა სასკოლო ასაკისამ წლამდე ბავშვი აღწევს დიდ წარმატებებს თავისფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებაშიდაბადებიდან   გაჩენილი რიგი უპირობორეფლექსების (კვებითი და სატაცი რეფლექსებისაფუძველზე ბავშვებს უვითარდება დროებითიპირობით - რეფლექტორული კავშირები და საკვების მიღებასთან დაკავშირებული (სუნიფერი,ბგერახმაშეხება და ..) დადებითი რეაქციებიბავშვი იწყებს შიდა და გარეგამაღიზიანებლების ანალიზსმას უჩნდება გარშემო არსებული გარემოს რეალობის აღქმა.განსაკუთრებულად ის აღიქვავს დედასთან ურთიერთობასდედა მისთვის წარმოადგენსარსებასრომელსაც ის უკავშირებს დადებითი ზეგავლენების შეგრძნებასა და უარყოფითებისმოცილებასდედის მიმართ მისი დადებითი რეაქცია გამოიხატება ღიმილითჩუმი,სიხარულით აღსავსე ბგერების გამოცემითხელების მოძრაობებითამ რეაქციას სპეციალისტთანაწილი პირობითად ეძახის ”გამოცოცხლების” რეაქციასმას დიდი მნიშვნელობა გააჩნია ბავშვისშემდგომი ფსიქიკური განვითარების პროცესშიბავშვი ავითარებს ემოციურ კონტაქტს გარშემომყოფ ადამიანებთანყურადღებით აღიქვავს მათ ხმებსა და ქმედებებსის იძენს ბავშვურგამოცდილებას და მას უჩნდება მეტყველების განვითარების წინაპირობები.
        სკოლამდელი ასაკიამ ასაკში ბავშვის ფსიქიკა აღზრდის მეშვეობით აგრძელებსგანვითარებას , მისი ზეგავლენით იზრდება და შინაარსობლივად მრავალფეროვანი ხდებადროებითი კავშირების მარაგიახალი დროებითი კავშირების განვითარებაზე და ბავშვისქცევაზე დიდ გავლენას ახდენს წინა ეტაპებზე დაგროვებული გამოცდილებამისი ქცევა დამოქმედება ხდება უფრო გააზრებულისაკმაოდ სწრაფად და ადვილად სკოლამდელ ასაკშიწარმოიქმნება დადებითი პირობითი რეფლექსებიმნიშვნელოვანი პროგრესი აღინიშნებაპირობითი შეკავების (დამუხრუჭების)” განვითარებაშიბავშვები სწავლობენ თავშეკავებას,უფროსების მიერ აკრძალული ან თანატოლებში მიუღებელი ქცევისაგან.   იზრდება ემოციათამრავალფეროვნება და მათი სირთულეგანსაკუთრებულად იკვეთება ”მეორე სასიგნალოსისტემის” - სიტყვის როლი ბავშვის მიერ გარემოს შესწავლის პროცესშიმის ქცევასა დამოქმედებაში.
 სასკოლო ასაკიბავშვები სწავლას იწყებენ სკოლამდემაგრამ სასკოლო ასაკამდე ის არწარმოადგენს მათ დამოუკიდებელ ქმედებასსაკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისპროცესშიადამიანებთან და საგნებთან ურთიერთობაში ბავშვი უფროსი ადამიანის უშუალოხელმძღვანელობითა და დახმარებით იძენს ცოდნასა და უნარ-ჩვევებსსკოლამდელი ასაკისსწავლების პროცესი,   რა თქმა უნდართული ხასიათისაააქ ახალი ინფორმაციის (მასალის)აღქმასთან ერთად თამაშსა თუ პრაქტიკულ საქმიანობაში მას უყენებენ ახალ სასწავლოამოცანებსროგორიცაამაგალითადდიდაქტიკური ხასიათის თამაშები და დავალებებიმაგრამამ ეტაპზე სწავლა ჯერ კიდე არ გამხდარა მის ძირითად მოვალეობად და არ იქცა მისიცხოვრების ძირითად შინაარსადეს თავის თავად იცვლება სასკოლო სწავლის პროცესშიჩართვის მომენტიდანმის გარემოში არსებული საგნებისა თუ მოვლენების თაობაზე ზოგადიდა კონკრეტული წარმოდგენებიდან მის წინაშე დგება თვისობრივად   ახალი ამოცანებიუნდაეუფლებოდეს მეცნიერების საწყის საფუძვლებს,მეცნიერულ ცნებათა განსაზღვრულ სისტემას.ბავშვის სწავლა უკვე არ წარმოადგენს მხოლოდ მის პირად საქმესის იძენს უფრომნიშვნელოვანსაპასუხისმგებლო დანიშნულებასსწავლის პროცესიმოთხოვნებირომლებსაცუყენებს ბავშვს სკოლადიდ წილად განსაზღვრავენ ცვლილებებს მის ნერვიულ სისტემაში დამის ფსიქიკაში მთლიანადუფრო დიდ მნიშვნელობას დროებითი კავშირების წარმოქმნაშიიძენს სიტყვაროგორც მეორე სასიგნალო სისტემასკოლაში ბავშვის სწავლა წარმოადგენსუდიდეს საზოგადოებრივ და სახელმწიფო მნიშვნელობის მოვლენას.
    ამ მასალით თქვენპატივცემულო მშობელომიიღეთ ზოგადი ინფორმაცია ბავშვის ფსიქიკისგანვითარების თაობაზესხვა პუბლიკაციებშითუ ეს გამოიწვევს თქვენ ინტერესსმოგეცემათსაშუალება უფრო დეტალურად გაეცნოთ ბავშვის ფსიქიკისა და ფსიქოლოგიის კონკრეტულასპექტებს.
გაზიარება